Celebration of Birthday of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya on August 19, 2021